Welkom bij RVO-net.nl | 

Terms & Conditions

LEVERINGSVOORWAARDEN RVO-net.nl


Definities
1. RVO-net.nl: RVO-net.nl, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 60387610.
2. Klant: degene met wie RVO-net.nl een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: RVO-net.nl en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen
van diensten of producten door of namens RVO-net.nl.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Betalingen en betalingstermijn
1. RVO-net.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat RVO-net.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te
stellen.
4. RVO-net.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan RVO-net.nl betalen, tenzij partijen hierover andere
afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat RVO-net.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te
stellen.
3. RVO-net.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is RVO-net.nl gerechtigd de wettelijke rente van 2% per
maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te
brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan RVO-net.nl.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag RVO-net.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van RVO-net.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door RVO-net.nl, dan is hij nog steeds
verplicht de volledige overeengekomen prijs aan RVO-net.nl te betalen.


Recht van reclame 
1. Zodra de klant in verzuim is, is RVO-net.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. RVO-net.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan RVO-net.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
- het product niet is gebruikt
- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
- het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
- het product geen los tijdschrift of losse krant is
- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., indien gewenst met
behulp van het herroepingsformulier dat via de website van RVO-net.nl, www.RVO-net.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan RVO-net.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan RVO-net.nl heeft geretourneerd, dan zal RVO-net.nl eventuele door de consument betaalde
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van RVO-net.nl voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.


Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de
consument bij RVO-net.nl een actief lidmaatschap of actieve account heeft.


Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht
1. RVO-net.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van RVO-net.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan RVO-net.nl.
3. RVO-net.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan RVO-net.nl te verrekenen
met een vordering op RVO-net.nl.


Eigendomsvoorbehoud
1. RVO-net.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van RVO-net.nl, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de
nakoming van de overeenkomst.
2. Tot die tijd kan RVO-net.nl zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien RVO-net.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
RVO-net.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering
1. Levering vindt plaats bij RVO-net.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft RVO-net.nl het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
RVO-net.nl kan tegenwerpen.


Levertijd
1. De door RVO-net.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van RVO-net.nl.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij RVO-net.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan
leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.


Levering zaken in opdracht
1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door RVO-net.nl geproduceerde zaken af te nemen.
2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking
staan van RVO-net.nl. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. RVO-net.nl
mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.


Levering en overgang van risico
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het
moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.


Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  
 
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke
waarvan RVO-net.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan RVO-net.nl, bij gebreke waarvan RVO-net.nl
niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van RVO-net.nl die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van RVO-net.nl de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.


Montage en installatie
Hoewel RVO-net.nl zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt
hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.


Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor RVO-net.nl
enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Uitvoering van de overeenkomst
1. RVO-net.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. RVO-net.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat RVO-net.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat RVO-net.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan RVO-net.nl. 
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert RVO-net.nl de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door RVO-net.nl redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen RVO-net.nl en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur
van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van maanden, dan wel een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant RVO-net.nl
schriftelijk in gebreke stellen.


Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder
dan na 1 (één) jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant
met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een
consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst
tussentijds niet opzegbaar.


Uitvoering van een dienst
1. RVO-net.nl zal de klant steeds op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlening en de klant direct in
kennis stellen wanneer de dienstverlening of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van de klant
legt RVO-net.nl verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd.
2. Indien RVO-net.nl op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen
worden nagekomen, dient RVO-net.nl de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Intellectueel eigendom
1. RVO-net.nl behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
RVO-net.nl (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van RVO-net.nl ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende RVO-net.nl waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan RVO-net.
nl schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze leveringsvoorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
RVO-net.nl waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring
De klant vrijwaart RVO-net.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door RVO-net.nl
geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door RVO-net.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant RVO-net.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand
na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen RVO-net.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat RVO-net.nl in staat
is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat RVO-net.nl
gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan RVO-net.nl.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling RVO-net.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als RVO-net.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan RVO-net.nl verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid RVO-net.nl
1. RVO-net.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien RVO-net.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit
uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. RVO-net.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of
schade aan derden.
4. Indien RVO-net.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van RVO-net.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
BW.


Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer RVO-net.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding
niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door RVO-net.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
plaatsvinden nadat RVO-net.nl in verzuim is.
3. RVO-net.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien RVO-net.nl kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van RVO-net.nl in de nakoming van
enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan RVO-net.nl kan worden toegerekend in een van de wil van RVO-
net.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van RVO-net.nl
kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor RVO-net.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat RVO-net.nl er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. RVO-net.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van
de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging leveringsvoorwaarden
1. RVO-net.nl is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal RVO-net.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.


Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van RVO-net.nl. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW..


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat RVO-net.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar RVO-net.nl is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 juni 2022.

 

Contact

  • Karveel 48-06 - 8242 VK Lelystad
  • info@RVO-net.nl
  • +31 6 1995 1774